ถอนรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนในการับเงินคนพิการ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562

0
256
27