ถอนรายชื่อผู้ชื่อผู้ขึ้นทะเบียนในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี ประจำปีงบประมาณ 2562

0
351
25