ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดจ้างโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562

0
419

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ประจำปีงบประมาณ  2562  ราคากลาง  300,000.-บาท  (สามแสนบาทถ้วน)  และเพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง  โปร่งใส่  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และตรวจสอบได้  จึงขอประชาสัมพันธ์การกำหนดคุณลักษณะ  และราคากลาง  การจัดทำร่างขอบเขตดังกล่าวต่อไป

21
22
23
24