ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยขัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

0
620

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี มีความประสงค์จะดำเนินโครงการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยขัน หมู่ที่ 4 บ้านแก่งม่วง ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นเงิน 2,936,000.-บาท (-สองล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) และเพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยขัน หมู่ที่ 4 บ้านแก่งม่วง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 28 (1) ,ข้อ 29 (2) และข้อ 31 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000.-บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) โดยให้ดำเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยขัน หมู่ที่ 4 บ้านแก่งม่วง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมวัสดุคัดเลือกไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 2,936,000.-บาท (-สองล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

19
20