ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

0
561

ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  จำนวน   2  โครงการ  รวมเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น  61,400.-บาท  (-หกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)  รายละเอียดดังนี้

  1. โครงการชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  DLTV  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาฮี  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  จำนวน  1 ชุด  งบประมาณ  30,700.-บาท  (-สามหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
  2. 2.  โครงการชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  DLTV  โรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  จำนวน  1 ชุด  งบประมาณ  30,700.-บาท  (-สามหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

เพื่อให้การจัดหาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  DLTV  ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตามมาตรา  8  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  พ.ศ.  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมเสนอราคาโครงการดังกล่าว  โดยท่านสามารถเข้าร่วมเสนอราคาโดยการจัดทำใบเสนอราคา  พร้อมแนบรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง  และยื่นใบเสนอราคาได้  ณ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  ได้ตั้งแต่วันนี้  จนถึงวันที่  16  พฤศจิกายน  2561  หรือสามารถโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  042-073041  ในวันและเวลาราชการ