ประกาศจัดจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 4 โครงการ

0
431

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  ได้มีมติเห็นชอบ  ให้ใช้จ่ายเงินสะสม  จำนวน  4  โครงการ  งบประมาณรวม  874,000.-บาท  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ประกอบด้วย

  1.  โครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านนายโกวิท-บ้านนายไทร หมู่ที่1  บ้านน้ำมี  ตำบลน้ำทูน  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ความยาว  88.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 264.00  ตารางเมตร  งบประมาร  180,000.-บาท  (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองผือ  หมู่ที่  2  บ้านหนองบง  ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ความยาว  73.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า  219.00  ตารางเมตร  งบประมาณ  150,000.-บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านนายจันทร์  ชัชวาล  หมู่ที่  3  บ้านห้วยเดื่อ  ตำบลน้ำทูน  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ความยาว  70.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า  210.00  ตารางเมตร  งบประมาณ  144,000.-บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
  4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำทูน  หมู่ที่  5  บ้านวังเป่ง  ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร  ความยาว  52.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า  208.00  ตารางเมตร  งบประมาณ  400,000.-บาท  (สี่แสนบาทถ้วน)

บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  ได้ดำเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  e-GP  ของกรมบัญชีกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  10  กรกฎาคม  2561  ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30  น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  และชำระเงินผ่านทางธนาคาร  ตั้งแต่วันที่  2  กรกฎาคม  2561  ถึงวันที่  9  กรกฎาคม  2561   โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจาการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ WWW.tambonaHi.go.th  และ WWW.gprocurement.go.th  หรือสามารถโทรสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข  042-073041  ในวันและเวลาราชการ