ประกาศจัดจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 โครงการ

0
323

ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  จำนวน  2  โครงการ  งบประมาณรวม  500,000.-บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)  รายละเอียดดังนี้

  1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณศาลเจ้าปู่บ้านหนองปกติ  หมู่ที่  5  บ้านหนองปกติ  โดยดินหรือวัสดุคัดเลือก  ปริมาณไม่น้อยกว่า  3,200  ลบ.ม.   พร้อมป้ายโครงการ  1  ป้าย  ตามแบบแปลนของอบต.อาฮีกำหนด  งบประมาณ  250,000.-บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าเมรุบ้านแก่งม่วง  หมู่ที่  4  บ้านแก่งม่วง  โดยการก่อสร้างถนนขนาด  4.00  เมตร  ยาว  121.00  เมตร  ความหนาโดยเฉลี่ย  0.15  เมตร  พร้อมลงวัสดุคัดเลือกไหล่ทางข้างละ  0.00-0.50  เมตรโดยเฉลี่ย  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  484.00  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย   ตามแบบแปลนของอบต.อาฮี  งบประมาณ  250,000.-บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อเป็นการสร้างความคุ้มค่า  โปร่งใส  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และตรวจสอบได้  ตามมาตรา  8  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การจัดจ้างโครงการจัดจ้างดังกล่าวต่อไป   ซึ่งผู้ที่สนใจ  สามารถโทรสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่หมายเลข  042-073041  ในวัน  และเวลาราชการ

18