ประกาศเชิญชวนทั่วไป โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 11 โครงการ

0
269

ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  มีความประสงค์จะดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  จำนวน  11  โครงการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น  585,000.-บาท  (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายหนองหอย  หมู่ที่ 1  ตำบลอาฮี  ขนาดกว้าง  3 เมตร  ยาว  2,000  เมตร  โดยลงดิน/วัสดุคัดเลือกเป็นช่วง ๆ พร้อมเกลี่ยตกแต่งหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  6,000  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของอบต.อาฮี  งบประมาณ  117,000.-บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
 2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  สายหนองแห้ง  (นางติ๋ว-ร่องกอย)  หมู่ที่  1  บ้านอาฮี  ตำบลอาฮี  ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  โดยลงดิน/วัสดุคัดเลือกเป็นช่วง ๆ พร้อมเกลี่ยตกแต่งหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,000  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของอบต.อาฮี  งบประมาณ  50,000.-บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
 3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยกกปอ  หมู่ที่  3  บ้านน้ำพาน   ตำบลอาฮีขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  โดยลงดิน/วัสดุคัดเลือกเป็นช่วง ๆ พร้อมเกลี่ยตกแต่งหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,000  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของอบต.อาฮี  งบประมาณ  50,000.-บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
 4. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายเหล่าใหญ่  หมู่ที่  4  บ้านนากระเซ็ง ตำบลอาฮีขนาดกว้าง  4 เมตร  ยาว  500  เมตร  โดยลงดิน/วัสดุคัดเลือกเป็นช่วง ๆ พร้อมเกลี่ยตกแต่งหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  2,000  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของอบต.อาฮี  งบประมาณ  18,000.-บาท  (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
 5. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายกกซ้อ  หมู่ที่  5  บ้านหนองปกติ  ตำบลอาฮีขนาดกว้าง  3 เมตร  ยาว  1,000  เมตร  โดยลงดิน/วัสดุคัดเลือกเป็นช่วง ๆ พร้อมเกลี่ยตกแต่งหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,000  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของอบต.อาฮี  งบประมาณ  50,000.-บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
 6. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยดีเลิศ  หมู่ที่  6  บ้านอาฮี  ตำบลอาฮีขนาดกว้าง  3 เมตร  ยาว  1,000  เมตร  โดยลงดิน/วัสดุคัดเลือกเป็นช่วง ๆ พร้อมเกลี่ยตกแต่งหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,000  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของอบต.อาฮี  งบประมาณ  50,000.-บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
 7. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยน้ำคานเหนือ  หมู่ที่  1  บ้านน้ำมี  ตำบลน้ำทูน  ขนาดกว้าง  3 เมตร  ยาว  1,000  เมตร  โดยลงดิน/วัสดุคัดเลือกเป็นช่วง ๆ พร้อมเกลี่ยตกแต่งหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,000  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของอบต.อาฮี  งบประมาณ  50,000.-บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
 8. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยกวัก  หมู่ที่  2  บ้านหนองบง  ตำบลน้ำทูนขนาดกว้าง  3 เมตร  ยาว  1,000  เมตร  โดยลงดิน/วัสดุคัดเลือกเป็นช่วง ๆ พร้อมเกลี่ยตกแต่งหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,000  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของอบต.อาฮี  งบประมาณ  50,000.-บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
 9. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยเดื่อ – ห้วยติ้ว  หมู่ที่  3  บ้านห้วยเดื่อ ตำบลน้ำทูน ขนาดกว้าง  3 เมตร  ยาว  1,000  เมตร  โดยลงดิน/วัสดุคัดเลือกเป็นช่วง ๆ พร้อมเกลี่ยตกแต่งหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,000  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของอบต.อาฮี  งบประมาณ  50,000.-บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
 10. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายหนองปลาฝา  หมู่ที่  4 บ้านแก่งม่วง ตำบลน้ำทูนขนาดกว้าง  3 เมตร  ยาว  1,000  เมตร  โดยลงดิน/วัสดุคัดเลือกเป็นช่วง ๆ พร้อมเกลี่ยตกแต่งหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,000  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของอบต.อาฮี  งบประมาณ  50,000.-บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
 11. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยแล้ง  หมู่ที่  5  บ้านวังเป่ง  ตำบลน้ำทูน ขนาดกว้าง  3 เมตร  ยาว  1,000  เมตร  โดยลงดิน/วัสดุคัดเลือกเป็นช่วง ๆ พร้อมเกลี่ยตกแต่งหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,000  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของอบต.อาฮี  งบประมาณ  50,000.-บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

โดยกำหนดให้ผุ้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดวื้อจัดจ้างภาครัฐ  ตั้งแต่วันที่  15  พฤษภาคม  2561  จนถึงวันที่  22  พฤษภาคม  2561  และกำหนดยื่นข้อเสนอทางระบบ  ในวันที่  23  พฤษภาคม  2561  ระหว่างเวลา  08.30-16.30  น.

และสำหรับผู้ที่สนใจ  ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตของงาน  ได้โปรดสอบถามมายัง  องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  ผ่านทางอีเมล์  6420805@dla.go.th  หรือโทรสอบถามมาที่  042-073041  ในวันและเวลาราชการ   ได้ลงประกาศในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว