ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 14 โครงการ

0
91

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 14 โครงการ งบประมาณรวม 900,000.-บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนางทองสร้อย หมู่ที่ 4 บ้านแก่งม่วง โดยการก่อสร้างขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงวัสดุคัดเลือกไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตรโดยเฉลี่ย หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 414.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร 3 จุด ๆ ละ 5 ท่อน จำนวน 15 ท่อน และป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน และรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 207,000.-บาท (สองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านพ่อปอนด์ หมู่ที่ 4 บ้านแก่งม่วง โดยการก่อสร้างขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงวัสดุคัดเลือกไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตรโดยเฉลี่ย หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 87.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน ตามแบบแปลน และรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 43,000.-บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยแล้ง หมู่ที่ 5 บ้านวังเป่ง โดยการก่อสร้างขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงวัสดุคัดเลือกไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตรโดยเฉลี่ย หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน และรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 250,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 4. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายนาหนองแห้ว หมู่ที่ 1 บ้านอาฮี โดยถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร โดยเกลี่ยปรับแต่งผิวคันทางเดิม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลน และรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 19,000.-บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 5. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายแยกยายคำ – ภูทอก หมู่ที่ 1 บ้านอาฮี โดยถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร โดยเกลี่ยปรับแต่งผิวคันทางเดิม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร ตามแบบแปลน และรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 31,000.-บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 6. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยคังเหนือ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยคัง โดยถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,700 เมตร โดยเกลี่ยปรับแต่งผิวคันทางเดิม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,100 ตารางเมตร ตามแบบแปลน และรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 7. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายหนองแหน่ง หมู่ที่ 3 บ้านน้ำพาน โดยถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร โดยเกลี่ยปรับแต่งผิวคันทางเดิม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลน และรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 8. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายร่องนา หมู่ที่ 4 บ้านนากระเซ็ง โดยถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,700 เมตร โดยเกลี่ยปรับแต่งผิวคันทางเดิม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,100 ตารางเมตร ตามแบบแปลน และรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 9. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายกกเดื่อใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองปกติ โดยถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร โดยเกลี่ยปรับแต่งผิวคันทางเดิม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลน และรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 25,000.-บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 10. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายแก่งอ่าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองปกติ โดยถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร โดยเกลี่ยปรับแต่งผิวคันทางเดิม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลน และรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 25,000.-บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 11. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยกกไทร หมู่ที่ 6 บ้านอาฮี โดยถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร โดยเกลี่ยปรับแต่งผิวคันทางเดิม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลน และรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 12. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายถ่ำฤาษี หมู่ที่ 4 บ้านแก่งม่วง โดยถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร โดยเกลี่ยปรับแต่งผิวคันทางเดิม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลน และรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 19,000.-บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 13. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายถ่ำแม้ว หมู่ที่ 4 บ้านแก่งม่วง โดยถนนขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร โดยเกลี่ยปรับแต่งผิวคันทางเดิม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร ตามแบบแปลน และรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 31,000.-บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 14. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยน้ำทูน หมู่ที่ 5 บ้านวังเป่ง โดยถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร โดยเกลี่ยปรับแต่งผิวคันทางเดิม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลน และรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมทั้ง 14 โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 900,000.-บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสนอราคาในงานก่อสร้างดังกล่าว สามารถเข้าร่วมเสนอราคาได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย หรือสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 042-073036