ประกาศโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี จำนวน 14 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี

0
71

งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 14 โครงการ งบประมาณรวม 2,307,000.-บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามราคากลางตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนด รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ลย 77901.05/ 39 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางตามข้อบัญญัติ จำนวน 14 โครงการ และเอกสารแนบท้าย โดยงานพัสดุ ได้แยกโครงการก่อสร้างที่เป็นประเภทเดียวกัน เป็น 3 ประเภท รายละเอียดดังนี้ โครงการก่อสร้างถนน คสล. และขยายไหล่ทางถนน คสล. จำนวน 9 โครงการ 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้านนากระเซ็ง หมู่ที่ 4 บ้านนากระเซ็ง โดยการก่อสร้างขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงวัสดุคัดเลือกไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตรโดยเฉลี่ย หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลน และรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 407,000.-บาท (สี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน) 2. โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองปกติ-ห้วยคัง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยคัง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ความยาวรวม 280.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตามรางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 130,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแก่งอ่าง หมู่ที่ 5 บ้านหนองปกติ โดยการก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงวัสดุคัดเลือกไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตรโดยเฉลี่ย หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 512.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน และป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 250,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยจันบำรุง 5 หมู่ที่ 6 บ้านอาฮี ดดยก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมขุดลอกผิวถนนเดิมลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร และลงวัสดุคัดเลือกไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตรโดยเฉลี่ย หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 492.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 250,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแพง-ลานมันนางเติม เขาลาด หมู่ที่ 1 บ้านน้ำมี โดยก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 64.50 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงวัสดุคัดเลือกไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตรโดยเฉลี่ยหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 258.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 125,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสวรรค์-บ้านนายเรือง กาวน – นายถวิล กาวน หมู่ที่ 1 บ้านน้ำมี โดยก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 64.50 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงวัสดุคัดเลือกไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตรโดยเฉลี่ยหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 258.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 125,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลุงวิน-วัด หมู่ที่ 2 บ้านหนองบง โดยทำการก่อสร้างถนน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงวัสดุคัดเลือกไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตรโดยเฉลี่ยหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 126,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) 8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองผือ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงวัสดุคัดเลือกไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตรโดยเฉลี่ยหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 255.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 124,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายหวาด สารพัน – บ้านนายบุญจันทร์ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเดื่อ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงวัสดุคัดเลือกไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตรโดยเฉลี่ยหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 250,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมทั้ง 9 โครงการ เป็นเงินงบประมาณรวม 1,787,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 3 โครงการ 1. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยโปร่ง หมู่ที่ 1 บ้านน้ำมี โดย ถนนมีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร โดยเกลี่ยปรับแต่งผิวคันทางเดิม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 2. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยหินคันทอม หมู่ที่ 2 บ้านหนองบง โดยถนนมีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร โดยเกลี่ยปรับแต่งผิวคันทางเดิม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 3. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายห้วยแต่ง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเดื่อ โดยถนนมีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร โดยเกลี่ยปรับแต่งผิวคันทางเดิม หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมทั้ง 3 โครงการ เป็นเงินงบประมาณรวม 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ 1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางอำไพ-บ้านนายศุภศิลป์ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยคัง โดยก่อสร้างรางคอนกรีต ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 120,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านพ่อแพร-นาตู้แดง ซอย 5 หมู่ที่ 3 บ้านน้ำพาน โดยก่อสร้างรางคอนกรีต ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 127.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด เป็นเงินงบประมาณ 250,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมทั้ง 2 โครงการ เป็นเงินงบประมาณรวม 370,000.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)