ประกาศโครงการจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยคัง

0
91

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี มีความประสงค์จะดำเนินโครงการจัดซื้อถังไฟเบอร์กลาสกลางหมู่บ้านพร้อมวางท่อ PVC ขนาด Ø 2” ยาว 100 เมตร หรือ 25 ท่อน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยคัง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย งบประมาณ 79,000.-บาท โดยวิธีตกลงราคา เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และทำให้เกิดการแข่งขันการเสนอราคา ทำให้ราชการได้รับผลประโยชน์โดยตรง องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว และขอให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสนอราคา สามารถเสนอราคาได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี ในวันและเวลาราชการ หรือโทร/โทรสาร ๐-4207-3036