ประกาศกำหนดราคากลางการจัดจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณนาน้ำสร้าง

0
89

โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณนาน้ำสร้าง ขนาด Ø 6” ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำระบบเทอร์ไบท์ สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. / ชั่วโมง หมู่ที่ 6 บ้านอาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 166,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

15