ประกาศกำหนดราคากลางการจัดจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณสายห้วยหนาด

0
79

โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณสายห้วยหนาด Ø 6” ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำระบบเทอร์ไบท์ สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. / ชั่วโมง หมู่ที่ 1 บ้านอาฮี ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณ 197,400.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

13