2/2557 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2556

0
80

7
7