ประกาศแนวทางในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

0
34
CCF_000630