ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบง-ห้วยเดื่อ รหัสสายทางท้องถิ่น ลย.ถ.100-04 บ้านหนองบง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
17

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบง-ห้วยเดื่อ รหัสสายทางท้องถิ่น ลย.ถ.100-04 บ้านหนองบง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tambonahi.go.th และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง หรือโทร ๐-4207-3041

CCF_000467