ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะบุคคล  ผู้รับผิดชอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี

0
31
CCF_000348